Algemene voorwaarden 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KAREN BAKKER 

Definities 

Karen Bakker is een eenmanszaak naar Nederlands recht. 

Opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wie Karen Bakker zich inspant om de overeengekomen diensten te verlenen. 

Diensten zijn alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die – in de ruimste zin van het woord – voortvloeien uit of verband houden met de opdracht. 

Een overeenkomst is elke afspraak tussen de opdrachtgever en Karen Bakker tot het verlenen van diensten door Karen Bakker ten behoeve van de opdrachtgever. 

Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door KAREN BAKKER in het kader van haar beroep diensten worden aangeboden of geleverd. 

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Karen Bakker derden worden betrokken. 

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij schriftelijk tussen de opdrachtgever en Karen Bakker zijn overeengekomen. 

Eventuele inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Karen Bakker deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. 

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever. 

Uitvoering van de overeenkomst 

Iedere overeenkomst leidt voor Karen Bakker tot een inspanningsverplichting waarbij zij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht zal nemen. 

Karen Bakker zal de richtlijnen en gedragsregels van de NOBCO naar beste inzicht en vermogen naleven voor coaching opdrachten. 

In alle gevallen waarin Karen Bakker dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met de opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden. 

Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Karen Bakker een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Karen Bakker op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. 

Geheimhouding 

Karen Bakker is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan haar oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. 

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

Honorarium en kosten 

Het honorarium van Karen Bakker wordt tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen berekend op basis van tarieven per door Karen Bakker gewerkte tijdseenheid. Er kan worden overeengekomen dat het honorarium uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst bestaat. 

Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (BTW) en exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt waaronder onder andere declaraties van ingeschakelde derden. 

Karen Bakker kan de opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen. Karen Bakker heeft, wanneer door haar een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever het voorschot aan Karen Bakker heeft betaald. 

Karen Bakker behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen. 

Betaling 

Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op een door Karen Bakker aan te geven wijze. 

Bij te late betaling is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Over het onbetaalde bedrag is een rente van 1% per maand verschuldigd. 

Bij niet betaling van een (voorschot)factuur door de opdrachtgever is Karen Bakker gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Karen Bakker voor schade die daardoor mocht ontstaan. 

Bij niet betaling van een (voorschot)factuur binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning is Karen Bakker gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Karen Bakker voor schade die daardoor mocht ontstaan. 

Aansprakelijkheid 

Iedere aansprakelijkheid van Karen Bakker, en van degenen die voor of namens haar werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd (inclusief het eigen risico van de opdrachtgever) krachtens de door Karen Bakker afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Een kopie van de polis met de voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering zijn op verzoek beschikbaar. 

Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van Karen Bakker jegens de opdrachtgever beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,-. 

Karen Bakker zal bij de inschakeling van derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Karen Bakker is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is de opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen. 

Karen Bakker is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard ook, indien Karen Bakker bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Karen Bakker duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn. 

De opdrachtgever vrijwaart Karen Bakker tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Karen Bakker samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Karen Bakker. 

Indien de opdrachtgever een eventuele vordering jegens Karen Bakker niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen. 

Annuleringsvoorwaarden 

Annulering door de opdrachtgever dient schriftelijk (brief of e-mail) te geschieden. 

Bij annulering door de opdrachtgever van coaching en andere begeleidingswerkzaamheden binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten. 

Bij annulering door de opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor aanvang van de betreffende activiteiten, dient de opdrachtgever 50% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen. 

De opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij zonder te annuleren geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Karen Bakker. 

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de opdrachtgever en Karen Bakker is Nederlands recht van toepassing. 

Indien Karen Bakker en de opdrachtgever een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation. 

Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de rechter te Zwolle bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.